Παρασκηνιακές κινήσεις

506
Óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò ÄÅÐÁ óôï Óéäçñüêáóôñï êáé óôç Í. Ìåóçìâñßá Èåóóáëïíßêçò îåíáãÞèçêáí äçìïóéïãñÜöïé, ðñïêåéìÝíïõ íá äïõí üôé ïé óôáèìïß ôïõ öõóéêïý áåñßïõ äåí ìïëýíïõí ôï ðåñéâÜëëïí êáé ëåéôïõñãïýí ìå ìç÷áíéóìïýò áóöáëåßáò.ÓõãêåêñéìÝíá ïé åêðñüóùðïé ôïõ ôýðïõ åíçìåñþèçêáí ãéá ôï ðþò ëåéôïõñãïýí ïé ìïíÜäåò ìÝôñçóçò êáé óõìðßåóçò, ðïéá ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ Ý÷åé ç äéÝëåõóç ôïõ áãùãïý êáé ðüóï áêßíäõíç ãéá ôï ðåñéâÜëëïí åßíáé ç äéáäéêáóßá. (EUROKINISSI // ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)

Παρατηρούνται κινήσεις σε προσκήνιο και παρασκήνιο προκειμένου να ναυαγήσει και, ει δυνατόν, να ακυρωθεί η συμφωνία με τους Αζέρους για τον ΔΕΣΦΑ

Στην ίδια Κατηγορία


Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωμα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του μέσω του προφίλ που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουμε ρητά πως δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

σχόλια