ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ: Θετικά τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου το α΄ 6μηνο

360

Ο Όμιλος των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την περίοδο 1.1.2016 έως 30.6.2016 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 22,1 εκατ. ευρώ έναντι 19,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σημειώνοντας αύξηση 15,1% λόγω αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος.

Κατ’ αναλογία, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 16,0 εκατ. ευρώ, έναντι 14,5 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2015, και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 11,2 εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2015.

Τα περιθώρια EBITDA και EBIT μειώθηκαν από 75,4% σε 72,3% και από 55,4% σε 50,5% αντιστοίχως. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2015, εκ των οποίων τα αποδιδόμενα στη μητρική ανέρχονται σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,0655 ευρώ έναντι 0,0515 ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση που αφορούν αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων) σε ενοποιημένο επίπεδο μειώθηκε σε 117,1 εκατ. ευρώ από 123,2 εκατ. στις 31.12.2015. Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε 20,6 εκατ. ευρώ έναντι 17,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 14,9 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 10,4 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2015.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015 και τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,0634 ευρώ έναντι 0,0474 ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανέρχεται σε 207,55 MW που αντιστοιχούν σε δεκατέσσερα (14) αιολικά πάρκα 200,60 MW, ένα (1) μικρό υδροηλεκτρικό έργο 4,95 MW και ένα (1) φωτοβολταϊκό έργο 2,00 MWp.

Σε στάδιο υλοποίησης βρίσκονται επενδυτικά σχέδια αιολικών πάρκων εγκατεστημένης ισχύος περίπου 57 MW, ενώ έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 775 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας (εκ των οποίων 129 MW με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους).

 

Στην ίδια Κατηγορία


Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωμα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του μέσω του προφίλ που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουμε ρητά πως δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

σχόλια