Γι’ αυτό ξεχωρίζει ο Φραγκιαδάκης!

501
Ï äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò Ëåùíßäáò ÖñáãêéáäÜêçò ìéëÜåé óôçí óõíÝíôåõîç ôýðïõ üðïõ áíáêïéíþèçêå ç õðïóôÞñéîç êáé óõíåñãáóßá ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò ìå ôñßá äéáêåêñéìÝíá Éíóôéôïýôá Åñåõíþí ôçò ÷þñáò, ôá ÉÔÅ, ÅÊÅÔÁ êáé Áë. ÖëÝìéíãê, óå áßèïõóá ôïõ êôéñßïõ ÌåëÜ óôçí ÁèÞíá, ÐÝìðôç 13 Éïõëßïõ 2017. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Η στήλη αισθάνεται υποχρεωμένη να απονείμει τα εύσημα στον επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας, καθώς ο Λ. Φραγκιαδάκης απέναντι στο κράτος των κομματαρχών και των συνδικαλιστών τόλμησε να βάλει ένα τέλος στη σπατάλη και στη ζημία που προκαλείτο στον ισολογισμό της τράπεζας.

Ο Φραγκιαδάκης έκανε ό,τι δεν έκαναν όλες οι προηγούμενες διοικήσεις, που για να πουλάνε παραγοντιλίκι, να απολαμβάνουν ασυλία και να το παίζουν αρεστοί σε κυβερνήσεις και συνδικαλιστές χρηματοδοτούσαν μέση επικουρική σύνταξη 750 ευρώ μηνιαίως, αντί για 200 που είναι ο μέσος όρος του ενιαίου ταμείου, διαφορά που στοίχιζε στην τράπεζα δυσθεώρητο ποσό ετησίως, αν υπολογιστεί ότι οι ασφαλισμένοι της είναι περί τους 16.500!

Δυστυχώς όλοι οι προηγούμενοι μεγαλόσχημοι διοικητές και παρατρεχάμενοι είχαν συμβιβαστει με τις απαιτήσεις και τα θέλω των συνδικαλιστών, που διαχρονικά έκαναν κουμάντο στην τράπεζα, καθώς και με τις επιταγές του εκάστοτε κομματικού κράτους. Και ευτυχώς που υπήρξε ένας Φραγκιαδάκης για να μπει σε αυτή την ασυδοσία ένα τελος.

Στην ίδια Κατηγορία


Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωμα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του μέσω του προφίλ που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουμε ρητά πως δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

σχόλια