Αδειοδοτήσεις… fast track για νέες επιχειρήσεις

Στόχος του νέου νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του Σεπτεμβρίου, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας

781

 

Απλοποίηση στις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων θέτει το νέο θεσμικό πλαίσιο της κυβέρνησης, το οποίο έθεσε σε διαβούλευση.

Στην ουσία πρόκειται για έναν «οδηγό» αδειοδοτήσεων όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ στο πεδίο εφαρμογής αυτού κατ’ αρχήν υπάγονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και τις 29 Αυγούστου στις 14:00, ενώ ο αρμόδιος υπουργός Γ. Σταθάκης και η υφυπουργός Θ. Τζάκρη καλούν κοινωνικούς εταίρους και ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προτάσεις και παρατηρήσεις ώστε να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση εντός του Σεπτεμβρίου.

Το νομοσχέδιο έχει στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας, μέσω της ορθολογικής αναδιάρθρωσης και μεταρρύθμισης του συστήματος αδειοδότησης των επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομίας, το παλιό σύστημα αδειοδότησης στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στις εκ των προτέρων διαδικασίες αδειοδότησης και προέβλεπε προσκόμιση σωρείας δικαιολογητικών στη διοίκηση, ενώ επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνταν στις επιχειρήσεις, πριν από την έναρξη λειτουργίας τους. Οι εκ των υστέρων έλεγχοι πραγματοποιούνταν χωρίς συγκεκριμένο πλάνο και χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν το πραγματικό ρίσκο για το δημόσιο συμφέρον. Επιπλέον, χαρακτηριζόταν από ένα ασαφές και περίπλοκο νομοθετικό πλαίσιο, που δημιουργούσε σύγχυση στον επενδυτή, απέτρεπε την επιχειρηματικότητα και έθετε βασικά εμπόδια στην ανταγωνιστικότητα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το σ/ν στοχεύει στην αποτροπή των κινδύνων δημόσιου συμφέροντος μέσω της αξιολόγησης των κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών και των προϊόντων, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού μας πλούτου.

Εκ των υστέρων οι έλεγχοι

Στο προτεινόμενο σύστημα, το βάρος του ελέγχου της ορθής λειτουργίας των επιχειρήσεων μετατοπίζεται στους εκ των υστέρων ελέγχους, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του άμεσα και να ελεγχθεί σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Το σύστημα αυτό καθιστά τους ελέγχους πιο αποτελεσματικούς και περισσότερο ουσιαστικούς, εκτιμούν τα στελέχη του υπουργείου.

Επιπλέον, εισάγεται για πρώτη φορά στην έννομη τάξη η έννοια της γνωστοποίησης, της ενημέρωσης δηλαδή της διοίκησης από τον επιχειρηματία για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής του δραστηριότητας, η οποία κοινοποιείται άμεσα σε όλες τις συναρμόδιες αρχές. Η γνωστοποίηση αντικαθιστά στο μεγαλύτερο μέρος την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

Στο νέο σύστημα τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση ενδέχεται να απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης διατηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και δεν προσκομίζονται στη διοίκηση.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Στην περίπτωση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) το σύστημα αλλάζει ριζικά, ώστε να αντικαταστήσει τα δύο στάδια αδειοδότησης, την προέγκριση και την άδειας λειτουργίας, που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Ως προς την προέγκριση, αυτή αντικαθίσταται με μια βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία θα βεβαιώνει τη δυνατότητα ίδρυσης της επιχείρησης στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προβεί άμεσα στη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας του καταστήματός του, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων άδεια λειτουργίας και εκ των προτέρων έλεγχοι. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απλοποιούνται σημαντικά και τηρούνται στον φάκελο της επιχείρησης, διαθέσιμα σε κάθε αρχή κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Ο τουρισμός
Στον τουρισμό, και ειδικότερα στα τουριστικά καταλύματα, προβλέπονται παρεμβάσεις για την ταχύτερη διαδικασία έκδοσης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, ενώ σημαντική είναι και η μείωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη λήψη του. Μετά τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα μπορούν να γνωστοποιούνται αυτόματα οι επιχειρήσειςtourismos-τουρισμος και να προγραμματίζονται οι έλεγχοι, το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας θα αντικατασταθεί με τη διαδικασία γνωστοποίησης.

Όπως αναφέρουν τα ίδια στελέχη, σημαντική επίσης ωφέλεια υπολογίζεται να προκύψει και από την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος –καφέ, εστιατόρια, μπαρ και κομμωτήρια– που λειτουργούν εντός των τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία θα ακολουθήσουν τη διαδικασία γνωστοποίησης.

Οι κυρώσεις για τις παραβάσεις

Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, η παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, η παράλειψη μεταβολής γνωστοποιηθέντων στοιχείων ή η παροχή αναληθών στοιχείων στη γνωστοποίηση ή στη μεταβολή επισύρει διοικητικό πρόστιμο από 100 έως 20.000 ευρώ, λαμβανομένων υπ’ όψιν των παρακάτω κριτηρίων:

α) Εάν η παράλειψη αφορά στην αρχική γνωστοποίηση ή στη μεταβολή των γνωστοποιηθέντων στοιχείων.

β) Σε περίπτωση παράλειψης μεταβολής γνωστοποιηθέντων στοιχείων ή σε περίπτωση γνωστοποίησης αναληθών στοιχείων, εάν η παράβαση αφορά σε ένα ή περισσότερα στοιχεία και ο βαθμός σπουδαιότητας αυτών.

γ) Το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας.

δ) Η διάρκεια της παράβασης και η τυχόν επανάληψή της.

ε) Εάν η παράβαση περί γνωστοποίησης αποτελεί τυπική παράβαση ή συνοδεύεται και από παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.

στ) Εάν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον.

ζ) Η τυχόν άμεση συνεργασία ή ανταπόκριση του οικονομικού φορέα να συμμορφωθεί.

Τα ελεγκτικά όργανα, εάν κρίνουν ότι η παράβαση με βάση τα ανωτέρω κριτήρια είναι ήσσονος σημασίας, δύνανται αντί της επιβολής προστίμου να προβούν σε σύσταση.

 

Στην ίδια Κατηγορία


Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωμα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του μέσω του προφίλ που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουμε ρητά πως δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

σχόλια