Έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα στο ΣτΕ το Mega για τις τηλεοπτικές άδειες

427
Óôéãìéüôõðï áðü ôïí ôçëåïðôéêü óôáèìü Mega , ôá íÝá äåí åßíáé åõ÷Üñéóôá êáé ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò óõíåäñßáóçò ôïõ Ä.Ó. ôçò ÔçëÝôõðïò, äå öáßíåôáé íá Ý÷åé åðéôåõ÷èåß óõìöùíßá ôùí ìåôü÷ùí. Ïé åñãáæüìåíïé óõãêÜëåóáí Ýêôáêôç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç.(EUROKINISSI-ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Έχασε την πρώτη δικαστική μάχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο τηλεοπτικός σταθμός Mega Channel, καθώς απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την τιμή εκκίνησης των δημοπρατούμενων 4 τηλεοπτικών αδειών (3 εκατ. ευρώ η κάθε μία). Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Γεώργιο Παπαγεωργίου) με την απόφασή της απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Mega Channel (Ανώνυμη Εταιρεία «Τηλέτυπος Τηλεοπτικών Προγραμμάτων»).
Το κανάλι στρεφόταν κατά της υπ’ αριθμ. 7984/2016 αποφάσεως των υπουργών Επικρατείας και Οικονομικών με την οποία καθορίστηκε στα 3 εκατ. ευρώ η τιμή εκκίνησης για κάθε μία από τις τέσσερεις «δημοπρατούμενες άδειες παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)».
Τέλος, όπως είναι γνωστό, οι 23 αιτήσεις ακυρώσεως (κύριες προσφυγές) σχεδόν όλων των μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών θα συζητηθούν στις 4 Ιουλίου 2016 στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με πρόεδρο τον κ. Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας κ. Παπαγεωργίου.

Στην ίδια Κατηγορία


Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωμα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του μέσω του προφίλ που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουμε ρητά πως δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

σχόλια